Setkání ve Štrasburku

15. února se ve Štrasburku FIREARMS UNITED zúčastnilo podnětné schůzky se zpravodajkou Vicky Ford. Na základě této schůzky jsme od paní zpravodajky obdrželi dopis, který předkládáme níže.

FIREARMS UNITED si velmi váží prvotřídní práce, kterou paní Ford v rámci svých pravomocí odvedla při vytváření nejlepších možných podmínek pro legální držitele. A to i navzdory nezměrnému tlaku během trialogu ze strany Rady EU a Evropské komise.

Nicméně FIREARMS UNITED je, spolu se svým týmem technických expertů, velmi znepokojeno zněním textu, který je předložen Parlamentu k odhlasování. A který v sobě skýtá nástrahy v podobě kriminalizace nevinných a zákona dbalých občanů a plýtvání cenných zdrojů členských států, ve snaze implementovat nadmíru složitý a nevymahatelný zákon.

FIREARMS UNITED je však připraveno spolupracovat s paní zpravodajkou i s rozumnými poslanci Evropského parlamentu z kterékoliv politické frakce, za účelem technického vylepšení směrnice, zaručující její efektivní a bezpečnou implementaci. Jen díky pokračující morální i finanční podpoře legálních držitelů si FIREARMS UNITED může dovolit pokračovat ve vyjednáváních, a bude-li to v budoucnu nutné, domáhat se i odškodného na úrovni evropské i členských států.

Vážený pane Duszyński,

děkuji Vám, že jste se se mnou minulý týden sešel. Projednali jsme mnoho témat a já jsem souhlasila s napsáním tohoto dopisu, který můžete předat svým členům.

Evropský zákon o zbraních zde máme od 90-tých let a již potřeboval revizi, zvláště pak ustanovení ohledně nedostatečně znehodnocených zbraní. Nicméně změny navrhované Evropskou komisí v roce 2015 byly neproveditelné a zavedly by nepřiměřená omezení pro legální držitele. Ve výboru Evropského parlamentu bylo hlasováno o odmítnutí celého návrhu, většinové podpory však dosaženo nebylo. Místo toho tedy výbor přišel s podstatnými pozměňovacími návrhy, aby ochráníl zájmy občanů.

Evropský parlament však nemůže tyto změny provádět sám, neboť potřebuje souhlas Rady, složené z národních vlád 28 členských států EU. Mnohé z těchto vlád chtěly zavést ještě mnohem více nových pravidel a nesouhlasily s pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu.

Podstatné pozměňovacími návrhy

Během měsíců podrobné analýzy spolupracoval Evropský parlament s mnoha rozličnými skupinami legálních držitelů a v návrhu Komise dosáhl mnoha významných zlepšení včetně:
Vypuštění předmětů majících “vzhled” samočinných zbraní, neboť kritérium založené na vzhledu je právně neproveditelné.

Znovuzařazení ustanovení umožňujího rezervistům, muzeím, sběratelům a filmové produkci i nadále vlastnit zbraně se souhlasem daného členského státu při dodržení přísných bezpečnostních opatření.

Možnosti reenactorů a držitelů znehodnocených zbraní i nadále zbraně vlastnit a současného zajištění účinnosti norem pro znehodnocování zbraní napříč Evropou. Technické otázky spjaté s normou pro znehodnocování zbraní byly taktéž vzaty v potaz.

Řešení problémů s nedostatečně znehodnocenými “salutními a akustickými” zbraněmi, které byly volně prodávany, poté uváděny zpět do střelbyschopného stavu a užity v nedávných teroristických útocích.

Ponechání ustanovení podporující mladší držitele zbraní, i zahrnutí potřeb občanů žijících v odlehlých venkovských oblastech.

Zavedení přísných podmínek pro uchovávání zbraní, které jsou v souladu s běžnou praxí mnoha členských států.

Odstranění kontroverzních návrhů na povinné lékařské prohlídky, místo kterých si každá země zavede vlastní systém posuzování zdravotní způsobilosti.
Zavedení nových opatření pro přehlednější značení zbraní a lepší sdílení informací mezi členskými zeměmi tak, aby požadavky nebyly příliš zatěžující pro malé obchodníky.

Nicméně pro legální držitele i nadále zůstává několik nevyřešených otázek.

Sportovní střelci

Vyjednavači Evropského parlamentu mají za to, že lidé věnující se střeleckému sportu v něm budou moci i nadále pokračovat, za předpokladu, že s tím daný členský stát souhlasí. Původní přístup Komise by mnoho zbraní užívaných sportovními střelci přesunul do kategorie A, které jsou pro civilisty zakázané. Nicméně pozměňovací návrhy Evropského parlamentu zmocňují každý členský stát k udělování povolení na zbraně kategorie A sportovním střelcům, za předpokladu, že dotyčný se aktivně připravuje na střelecké soutěže nebo se jich účastní.

Vyjednavači Evropského parlamentu úzce spolupracovali s národními i mezinárodními sportovními střeleckými organizacemi, včetně IPSC, aby zajistili, že povolení se budou vztahovat jak na ty, kteří již soutěží, tak na ty, kteří se sportem teprve začínají. Svoboda závodníka vybrat si zbraň pro svoji střeleckou disciplínu zůstane zachována. Abychom závodníkům usnadnili účast na mezinárodních soutěží, budou pravidla týkající se evropského zbrojního pasu nově doplněna tak, aby zahrnovala palné zbraně držené daným sportovním střelcem, včetně zbraní kat. A.
Palné zbraně běžně užívané ve sportovní střelbě, jakými jsou např. samonabíjecí zbraně na střelivo se středovým zápalem, nejsou tímto dotčeny.

Tohle je jedna z mnoha oblastí, kde členské státy usilovaly o zavedení tvrdších a méně proveditelných ustanovení, která však byla týmem Evropského parlamentu odmítnuta. Pokud jsou sportovní střelci znepokojení tím, jak bude návrh fungovat v praxi, měli by spolupracovat s orgány státní správy vlastních členských států. Neboť rozhodnutí, zdali povolit takovéto aktivity, bude učiněno na národní úrovni.

Zásobníky a nabíjecí zařízení

Jak Rada, tak Komise chtěly zakázat všechny velkokapacitní zásobníky. Tým vyjednavačů Evropského parlamentu však tohle nepodpořil. Nicméně Rada odmítla připustit variantu nulových omezení pro zásobníky a nabíjecí zařízení. Byly to opět členské státy, které usilovaly o mnohem restriktivnější a méně proveditelná ustanovení, která byla týmem vyjednavačů Evropského parlamentu odmítnuta. Po dlouhých vyjednávání ch bylo předloženo následující:
Samotná nabíjecí zařízení, včetně zásobníků, nejsou sama o sobě zakázána.

Samonabíjecí zbraně na střelivo se středovým zápalem umožňující vystřelit více než určité množství nábojů bez přebití, se nyní stanou zbraněmi kategorie A jen pokud se do nich vloží, nebo jejich součástí bude, nabíjecí zařízení s kapacitou přesahující určený počet nábojů. Pro krátké palné zbraně je limit stanoven na 20 nábojů, pro zbraně dlouhé pak na 10. Sportovní střelci, současní držitelé, sběratelé, rezervisté a vybraní uživatelé z řad odborníků budou moci i nadále držet tyto zbraně a používat velkokapacitní zásobníky za předpokladu, že členský stát s tím souhlasí a udělí příslušné povolení pro kategorii A.

Občané, kteří nemají povolení pro kategorii A, mají však zbraň kategorie B a vlastní velkokapacitní zásobník, riskují ztrátu zbrojního průkazu. Směrnice nijak nebrání budoucímu opětovnému podání žádosti o udělení povolení. Nově jsou nákupy velkokapacitních zásobníků vyhrazeny pouze držitelům povolení pro kategorii A.

Rezervisté

Na základě ujednání mají členské země i nadále možnost organizovat a chránit své rezervisty nebo příslušníky civilních záloh.

Členské státy budou mít možnost udělit výjimky pro kategorii A jednotlivcům za účelem ochrany kritické infrastruktury, lodní přepravy, konvojů s drahým nákladem a důležitých objektů, a též pro účely národní obrany. Členské státy mohou udělit povolení k nabývání a držení zbraní právě k těmto účelům. Tím bylo vyhověno potřebám zemí jakými je Finsko.
Ozbrojené síly, policie a některé veřejné orgány nejsou směrnicí regulovány. Taktéž byla zohledněna specifická situace Švýcarska.

Sběratelé a muzea

Komise i Rada trvaly na zahrnutí sběratelů a muzeí do působnosti směrnice, neboť v mnoha členských státech se již dávno řídí národními pravidly. Jakmile směrnice bude v platnosti, budou pro sběratele platit stejná pravidla pro nabývání a držení zbraní, jako u ostatních držitelů.

Tým vyjednavačů Evropského parlamentu tvrdě pracoval na zavedení zvláštního povolení pro sběratele, umožňující jim i nadále držet zbraně kategorie A. Členské státy tak budou mít možnost ve zvláštních případech, a s ohledem na přísná bezpečnostní opatření, udílet sběratelům povolení pro kategorii A. Tyto výjimky mohou být udělovány na základě doložení dobrého důvodu, např. historické či výzkumné důvody, což je i případ licencí udělovaných současným sběratelům.

Nové požadavky na označování zbraní se nebudou vztahovat na palné zbraně mimořádné historické hodnoty, ani na zbraně historické.Sbírání střeliva je povoleno a pravidla týkající se označování střeliva zůstávají nezměněna.

Samočinné zbraně upravené na zbraně samonabíjecí

Původní postoj Evropského parlamentu, že samočinné zbraně upravené na zbraně samonabíjecí by měly zůstat v kategorii B, pokud byla úprava provedena nezvratným způsobem, byl Radou i Komisí rezolutně odmítnut.

Tým Evropského parlamentu zavedl ustanovení o dědění, které umožní současným držitelům vlastnit, převádět, dědit nebo prodávat tyto zbraně jiným osobám mající potřebné povolení, za předpokladu, že daný členský stát s tím souhlasí.
Tyto typy zbraní budou také dostupné sportovním střelcům, kteří obdrží povolení pro kategorii A.

Další kroky

Předběžná dohoda musí být odhlasována Evropským parlamentem na nadcházející schůzi 14. března a formálně odsouhlasena Radou ministrů.
Debata bude také probíhat na půdě Evropského parlamentu, kde budou mít poslanci dopoledne 14. března možnost se k tématu vyjádřit a předkládat své pozměňovací návrhy. Pokud ale budou tyto odsouhlaseny, může být ohrožen celý soubor návrhů předběžné dohody, neboť ta se poté vrátí k „druhému čtení“. V této fázi se však Parlament již nezapojuje do detailních vyjednávání a hrozí, že Rada se vrátí zpět ke svému mnohem přísnějšímu postoji.

Pro ochranu práv legálních držitelů je důležité co nejdříve spolupracovat s orgány státní správy, obzvláště pak během procesu transpozice, kdy se upravují národní legislativy. Jednotlivé členské státy mají pravomoc a volnost udělovat svá vlastní povolení a výjimky pro různé skupiny legálních držitelů. Je důležité, aby občané své vlády pohnali k zodpovědnosti a zajistili, že tyto pravomoci jsou uplatňovány v maximální šíři.

2 Comments on “Setkání ve Štrasburku”

 1. German:
  Sagt uns Vicky Ford hier etwa tatsächlich, dass wir (und die Parlamentarier) besser die Klappe halten sollten, weil wir mit zu vielen Änderungsanträgen Gefahr laufen würden in die “zweite Lesung” zu geraten, wo dann alles noch schlimmer würde? Das kann doch nicht ihr Ernst sein?!
  Das Verdammte Parlament hat jederzeit die Möglichkeit, das gesamte Gesetzesvorhaben einfach scheitern zu lassen. Also warum lässt man sich da so unter Druck setzen? Die Parlamentarier haben das Volk zu vertreten und nicht auf Teufel komm raus irgendeinen Müll zu verabschieden. Entweder man einigt sich auf ein vernünftiges Gesetz, oder es gibt halt kein neues Gesetz!

  English:
  Does Vicky Ford really suggest that we (and the MEPs) should shut up already since otherwise we are risking to trigger “a “second reading” in which everything would become even worse than it is already? She can’t be serious! The bloody parliament could completely stop this directive any time they want. There is absolutely no reason why the parliament should let itself getting pressured into agreeing to anything. The parliaments only purpose is to represent and serve the citizens interests. It’s not there for making abysmal deals while disregarding common sense. Either agree on a reasonable directive or just stop the whole thing altogether.

 2. Każde prawo ograniczające dostęp do broni jest kompletnie bezużyteczne, ponieważ tylko praworządni obywatele będą go przestrzegać na swoją zgubę. Zakażcie posiadania broni palnej bandytom i terrorystom, ujmijcie ich w ramy prawne i nałóżcie na nich restrykcje… Ciekawe czy usłuchają i się podporządkują… (!LOL!)
  W strukturach KE i RE zasiadają prawie wyłącznie zdrajcy i idioci bez jakiegokolwiek pojęcia o broni i mechanizmach psychologicznych związanych z jej posiadaniem i używaniem. Jakoś zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu słabo się sprawdził, podobnie zakaz posiadania i sprzedaży narkotyków… Przestępca z natury rzeczy wszelkie regulacje ma w d…
  Więc zakazać należy posiadania gaśnic, albowiem jest Straż Pożarna, czy też odmówmy ludziom prawa do posiadania apteczki – ponieważ Pogotowie Ratunkowe jest jedyną służbą uprawnioną do niesienia pomocy… Z tymi pajacami nie należy dyskutować. Ich należy BOJKOTOWAĆ, a najlepiej opuścić ten komunistyczno – neofaszystowski system zwany Unią Europejską!!!

Leave a Reply