Spotkanie w Sztrasburgu

W dniu 15 lutego br, przedstawiciele FIREARMS UNITED odbyli owocne spotkanie z Vicky Ford w Sztrasburgu. Po spotkaniu otrzymaliśmy list od Vicky Ford, który zamieszczamy poniżej.

FIREARMS UNITED docenia ciężką pracę wykonaną przez Vicky Ford w osiągnięciu możliwie najlepszych zapisów Dyrektywy, w ramach przysługujących jej praw, a wbrew niesłychanym naciskom ze strony Komisji Europejskiej i Rady Europy w ramach Trilogu.

Niezależnie od tego, FIREARMS UNITED wraz z zespołem ekspertów technicznych, nadal podnosi szereg poważnych zastrzeżeń do tekstu Dyrektywy, który ma trafić pod obrady plenarne, z uwagi na stworzenie prawnego pola minowego, które może skutkować kryminalizacją praworządnych obywateli oraz przesunięciem ograniczonych środków finansowych Krajów Członkowskich do wprowadzenia niepotrzebnie skomplikowanej i niewdrażalnej legislacji.

FIREARMS UNITED poświęci cały swój czas i zasoby na pracę z Vicky Ford i rozsądnymi Europosłami z każdej frakcji parlamentarnej, aby wprowadzić niezbędne poprawki do Dyrektywy, które zagwarantują jej bezpieczne wdrożenie.

Dzięki nieustannemu wsparciu moralnemu i finansowemu ze strony legalnych posiadaczy broni w Europie, FIREARMS UNITED może nadal prowadzić swoje działania nad naprawą Dyrektywy, i jeśli będzie to potrzebne, w najbliższej przyszłości, i prowadzić działania prawne przeciw Dyrektywie na poziomie europejskim, jak i Krajów Członkowskich.

Download: Link lub tłumaczenie Polskie tutaj

Szanowny Panie Duszyński,

Serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w zeszłotygodniowym spotkaniu. Dyskutowaliśmy o wielu rzeczach związanych z Dyrektywą i zgodziłam się, napisać ten list do członków Pańskiej organizacji.

Europejskie prawo o broni palnej funkcjonuje od 1990 roku. Dokument ten wymagał aktualizacji, zwłaszcza z uwagi na niewystarczające zapisy odnośnie broni dezaktywowanej. Niestety, zapisy zaproponowane przez Komisję Europejską w 2015 roku były niemożliwe do wdrożenia i nakładały nieproporcjonalne restrykcje na legalnych posiadaczy broni. W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad odrzuceniem dokumentu w całości, ale niestety nie uzyskał on poparcia większości Europosłów. W wyniku tego, Komisja Rynku Wewnętrznego zaproponowała szereg poprawek mających na celu ochronę interesów obywateli.

Niestety proces legislacyjny uniemożliwia Parlamentowi wprowadzenie poprawek bez zgody Komisji Europejskiej, która składa się z przedstawicieli 28 Krajów Członkowskich. Wiele z rządów krajowych chciało wprowadzenia ostrzejszych przepisów i nie akceptowało poprawek zgłoszonych przez Parlament.

Główne poprawki

W trakcie miesięcy prac nad Dyrektywą, przedstawiciele Parlamentu pracowali z przedstawicielami wielu grup reprezentujących legalnych posiadaczy broni i wprowadzili wiele znaczących poprawek do dokumenty, między innymi:

 • Usunięcie zapisu o broni ‘przypominającej’ broń samoczynną, jako że kryteria oceny na bazie podobieństwa są nieakceptowalne z prawnego punktu widzenia;
 • Przywrócenie zapisu uprawniającego rezerwistów, muzea i kolekcjonerów, oraz twórców filmowych do posiadania broni na bazie przepisów obowiązujących w Krajach Członkowskich;
 • Pozwolenie rekonstruktorom i posiadaczom broni zdezaktywowanej (deko) na dalsze posiadanie ich broni, pod warunkiem dostosowania jej do standardów dezaktywacji, które muszą być jednakowo ścisłe w całej UE. Poświęcono spora czasu na dyskusje nad technicznymi problemami dezaktywacji;
 • Sprawa nieprawidłowo dezaktywowanej broni ‘hukowej i sygnałowej’, która była sprzedawana bez pozwoleń, a następnie przywracana do pełnej użyteczności i wykorzystana w pewnych atakach terrorystycznych została zaadresowana;
 • Zapisy pozwalające na posiadanie broni osobom młodym zostały potwierdzone, ze względu na potrzeby osób mieszkających w oddalonych regionach wiejskich;
 • Wprowadzono ostre zapisy co do przechowywania broni, zgodnie z przepisami obowiązującymi już w Krajach Członkowskich;
 • usunięto kontrowersyjne zapisy o obowiązkowych badaniach medycznych. W zamian każdy z krajów członkowskich będzie określał takie wymogi samodzielnie;
 • Wprowadzono nowe, ostrzejsze zasady znakowania broni oraz wymiany informacji między Krajami Członkowskimi, biorąc pod uwagę konieczność ochrony małych sprzedawców.
  Niezależnie od tego posiadacze broni podnoszą wiele zastrzeżeń.

Strzelectwo sportowe

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego wierzą, że osoby uprawiające sporty strzeleckie powinny mieć prawo do uprawiania swojego hobby, zakładając, że jest dozwolone przez Kraj Członkowski. Początkowa propozycja KE miała na celu umieszczenie wielu rodzajów broni palnej wykorzystywanej przez sportowców w kat. A, czyli zakazanej dla cywili. Dzięki poprawce wprowadzonej przez Parlament Europejski, każdy Kraj Członkowski ma prawo wydać pozwolenie na broń z kat. A sportowcom, pod warunkiem, że aktywnie uprawiają sport i biorą udział w zawodach.

Negocjatorzy Parlamentu pracowali z narodowymi i międzynarodowymi konfederacjami sportowymi, włączając w to konfederację IPSC, aby upewnić się, że zapisy Dyrektywy zabezpieczą prawa aktywnych już sportowców, jak i osób, które będą chciały uprawiać takie dyscypliny w przyszłości. Obecnie obowiązująca dowolność w wyborze broni do uprawiania sportu została utrzymana, a celem umożliwienia uczestnictwa w zawodach międzynarodowych, przepisy dotyczące Europejskiej Karty Broni zostaną zaktualizowane tak, aby obejmowały również broń w kat. A, posiadaną przez sportowców.

W związku z powyższym, wiele rodzajów broni używanej powszechnie przez sportowców, takich jak samopowtarzalna broń centralnego zapłonu, będzie bezpieczna.

Powyższy paragraf jest jednym z kilku przykładów zapisów, gdzie Kraje Członkowskie chciały wprowadzenia znacznie ostrzejszych zapisów, co zostało odrzucone przez Parlament. Jeśli sportowcy są nadal zaniepokojeni tym, w jaki sposób ma wyglądać działanie tych przepisów w praktyce, powinni skoncentrować się na współpracy z rządami Krajów Członkowskich, gdyż to od ich decyzji będzie zależało praktyczne wprowadzenie przepisów w życie.

Magazynki i mechanizmy ładujące

Rada Europe i Komisja Europejska chciały wprowadzenia zakazu magazynków o wysokiej pojemności. Negocjatorzy Parlamentu nie poparli tego pomysłu. Niestety Komisja Europejska odmówiła zaakceptowania stanowiska, które nie wprowadziłoby dodatkowych ograniczeń co do pojemności magazynków i mechanizmów ładujących. Ponownie, większość propozycji znacznie ostrzejszych zapisów pochodziła z Krajów Członkowskich, co zostało odrzucone przez przedstawicieli Parlamentu. Po długich negocjacjach uzgodniono poniższe zapisy:

 • Mechanizmy ładujące, włączając w to magazynki, nie zostaną zakazane, jako takie.
 • Samopowtarzalna broń centralnego zapłonu pozwalająca na wystrzelenie większej ilości amunicji niż określona, bez przeładowania, zostanie przeniesiona do kat. A tylko w momencie, kiedy jest do niej podpięty mechanizm ładujący o określonej pojemności, lub mechanizm taki jest integralną częścią broni. Dla broni krótkiej, limitem jest 20 naboi, a dla broni długiej 10. Strzelcy sportowi, obecni posiadacze takich mechanizmów ładujących, kolekcjonerzy, rezerwiści i niektórzy specjalistyczni użytkownicy będą mieć prawo nadal posiadać taką broń i użytkować magazynki o wysokiej pojemności, pod warunkiem uzyskania od Państwa Członkowskiego pozwolenia na posiadanie broni w kat. A.
 • Osoby, które nie posiadają pozwolenia na kat. A, a jedynie pozwolenie kat. B i u których stwierdzi się posiadanie magazynków wysokiej pojemności ryzykować będą utratę pozwolenia na posiadanie broni. Dyrektywa nie zakazuje ubiegania się o nowe pozwolenie w przypadku utraty obecnego.
 • Zakup magazynków wysokiej pojemności będzie ograniczony do osób posiadających pozwolenie kat. A.

Rezerwiści

W ramach uzgodnień z Państwami Członkowskimi, mają one prawo do organizowania i utrzymania sił rezerwy oraz ochrony terytorialnej.

Państwa Członkowskie mogą wydać pozwolenie kat. A osobom chroniącym krytyczna infrastrukturę Państwa, statki handlowe, konwoje oraz szczególnie ważne obiekty, jak również członkom obrony terytorialnej. Państwa Członkowskie mają prawo wydać pozwolenie do ww celów. Odpowiada to na potrzeby takich krajów, jak Finlandia.

Siły Zbrojne, Policja i pewne agendy publiczne nie wchodzą w zakres tej Dyrektywy, w specjalnym uznaniu sytuacji w Szwajcarii.

Kolekcjonerzy i muzea

Komisja Europejska i Rada Europy naciskały na włączenie w zakres Dyrektywy kolekcjonerów i muzeów, jako że w wielu Krajach Członkowskich podlegają one obecnie pod przepisy o posiadaniu broni. Po wejściu w życie, Dyrektywa nałoży na kolekcjonerów obowiązek przestrzegania tych samych przepisów, którym podlegają inni posiadacze broni.

Negocjatorzy parlamentu pracowali bardzo ciężko nad uzyskaniem specjalnych pozwoleń dla kolekcjonerów, aby mogli oni nadal posiadać broń w kat. A. Dzięki temu Państwa Członkowskie mają możliwość wydania, w drodze wyjątku, kolekcjonerom pozwoleń na kat. A, jednocześnie poddając ich bardzo ostrym wymogom bezpieczeństwa. Te pozwolenia mogą być wydane po wykazaniu dobrego powodu do jego posiadania, czym może być prowadzenie badań lub powody historyczne, co obecnie dotyczy już kolekcjonerów.

Broń palna o szczególnej wartości historycznej nie podlega obowiązkowi dodatkowego znakowania. Wymóg taki nie będzie również dotyczył antyków.

Kolekcjonowanie amunicji jest nadal dozwolone a przepisy dotyczące znakowania pozostają niezmienione.

Broń samoczynna przekonwertowana na samopowtarzalną

Wyjściową pozycja Parlamentu było, aby broń przekonwertowana z samoczynnej na samopowtarzalną pozostała w kat. B, pow warunkiem nieodwracalności konwersji. Niestety stanowisko to zostało całkowicie odrzucone przez Komisję Europejską i Radę Europy.
Parlament zabezpieczył zapis pozwalający obecnym właścicielom takiej broni możliwość jej dalszego posiadania, transferu, dziedziczenia lub sprzedaży osobom z odpowiednimi pozwoleniami, zakładając, że Państwo Członkowskie wprowadzi takie zapisy.

Taka broń będzie również dostępna strzelcom sportowym, którzy mają pozwolenia kat. A.
Następne kroki
Obecna wersja dokumentu musi zostać przegłosowana na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, które planowane jest na 14 marca br, a następnie formalnie zatwierdzone przez Radę Ministrów UE.

14 marca odbędzie się również debata w Parlamencie, gdzie każdy z Europosłów będzie mógł wypowiedzieć się w sprawie Dyrektywy. Europosłowie mogą zgłaszać poprawki do wypracowanego dokumentu, ale jeżeli zostaną one zaakceptowane, rodzi to ryzyko zdestabilizowania całej Dyrektywy, która zastałaby odesłana do ‘drugiego czytania’. W takiej sytuacji Parlament nie bierze udziału w negocjacjach i pojawia się ryzyko powrotu, prze Komisję Europejską, do znacznie ostrzejszych zapisów.

Celem ochrony praw legalnych posiadaczy broni bardzo ważna jest współpraca z rządami Krajów Członkowskich, tak wcześnie jak to tylko możliwe, a zwłaszcza w okresie ‘przejściowym’, kiedy rządy Krajów Członkowskich będą dostosowywać prawo lokalne do wymogów Dyrektywy. Każdy Kraj Członkowski ma prawo wprowadzić pozwolenia na broń i wyjątki od tychże dla wielu posiadaczy broni. A zatem jest niezwykle ważne, aby to obywatele rozliczyli swoje rządy z tych działań, i wykorzystali to prawo w pełni.

Vicky Ford

2 Comments on “Spotkanie w Sztrasburgu”

 1. German:
  Sagt uns Vicky Ford hier etwa tatsächlich, dass wir (und die Parlamentarier) besser die Klappe halten sollten, weil wir mit zu vielen Änderungsanträgen Gefahr laufen würden in die „zweite Lesung” zu geraten, wo dann alles noch schlimmer würde? Das kann doch nicht ihr Ernst sein?!
  Das Verdammte Parlament hat jederzeit die Möglichkeit, das gesamte Gesetzesvorhaben einfach scheitern zu lassen. Also warum lässt man sich da so unter Druck setzen? Die Parlamentarier haben das Volk zu vertreten und nicht auf Teufel komm raus irgendeinen Müll zu verabschieden. Entweder man einigt sich auf ein vernünftiges Gesetz, oder es gibt halt kein neues Gesetz!

  English:
  Does Vicky Ford really suggest that we (and the MEPs) should shut up already since otherwise we are risking to trigger „a „second reading” in which everything would become even worse than it is already? She can’t be serious! The bloody parliament could completely stop this directive any time they want. There is absolutely no reason why the parliament should let itself getting pressured into agreeing to anything. The parliaments only purpose is to represent and serve the citizens interests. It’s not there for making abysmal deals while disregarding common sense. Either agree on a reasonable directive or just stop the whole thing altogether.

 2. Każde prawo ograniczające dostęp do broni jest kompletnie bezużyteczne, ponieważ tylko praworządni obywatele będą go przestrzegać na swoją zgubę. Zakażcie posiadania broni palnej bandytom i terrorystom, ujmijcie ich w ramy prawne i nałóżcie na nich restrykcje… Ciekawe czy usłuchają i się podporządkują… (!LOL!)
  W strukturach KE i RE zasiadają prawie wyłącznie zdrajcy i idioci bez jakiegokolwiek pojęcia o broni i mechanizmach psychologicznych związanych z jej posiadaniem i używaniem. Jakoś zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu słabo się sprawdził, podobnie zakaz posiadania i sprzedaży narkotyków… Przestępca z natury rzeczy wszelkie regulacje ma w d…
  Więc zakazać należy posiadania gaśnic, albowiem jest Straż Pożarna, czy też odmówmy ludziom prawa do posiadania apteczki – ponieważ Pogotowie Ratunkowe jest jedyną służbą uprawnioną do niesienia pomocy… Z tymi pajacami nie należy dyskutować. Ich należy BOJKOTOWAĆ, a najlepiej opuścić ten komunistyczno – neofaszystowski system zwany Unią Europejską!!!

Dodaj komentarz